Astrologie CursusNijmegen.jpg

Beginners cursus astrologie in Nijmegen, Docent Willem Kunst

Start cursus: dinsdag

visie & Informatie:
Astroloog, Willem Kunst wil de taal van de astrologie voor iedereen  toegankelijk maken omdat je zo via een vast systeem inzicht krijgt in jezelf.  Je verwerft kennis in de symboliek, je leert metafysisch denken. Je krijgt zelfkennis en kennis in anderen,iedereen is immers anders

Informatie voor belangstellenden voor de basiscursus of een vervolgcursus

Benodigdheden

Iedereen krijgt bij de start van een cursusblok een cursusboek.  Zij die de eerste basiscursus volgen krijgen tevens een uitdraai van hun eigen horoscoop. Debenodigdheden die je zelf mee moet brengen zijn een notitieblok en 1 rode en blauwe pen. Verder hoef  je voor het eerste blok niets aan te schaffen.  Groepsgrootte

- Nous werkt met kleine groepjes van 6 tot 8 mensen.

Je eigen horoscoop

Iedereen krijgt bij de eerste les zijn eigen horoscoop.  Deze horoscoop zal centraal staan gedurende het cursusblok. Door eerst je eigen horoscoop te leren begrijpen, leer je alle basisingrediënten die in de astrologische symboliek voorkomen. Jouw horoscoop  wordt ook aan de medecursisten uitgedeeld zodat je gezamenlijk kunt zien hoe een horoscoop eruit  ziet en hoezeer zij van elkaar verschillen. Wat in de les besproken over elkaar uitgewisseld wordt, is vertrouwelijk en blijft binnen de groep.

Lesstijl

- Nous geeft niet op een schoolse manier les. Enerzijds is die keuze gemaakt omdat deze  lesstijl de beleving ondergraaft. Astrologie is een symbolentaal die de verbeelding aanspreekt en het  creatieve proces van associëren stimuleert. Hierdoor raak je in staat om te leren schouwen c.q.  filosoferen. Anderzijds wordt van de cursist verwacht dat deze zich medeverantwoordelijk voelt voor zijn eigen leerproces en daarmee zijn aandeel in de groep gedurende de les of daarbuiten. Sfeer  - Nous vindt het belangrijk dat de sfeer in de groep goed is. Vandaar dat de koffie en de thee  van het huis zijn. Van de cursisten wordt verwacht dat ze af en toe iets lekkers mee nemen. Wanneer  je onverwacht niet bij een les kunt zijn, wordt gewaardeerd wanneer je dit uiterlijk 3 uur voor  aanvang van de les aangeeft.  

Gedachtegoed

- Nous gaat van het humanistische gedachtegoed uit. Dit houdt in dat je niet op zoek  gaat naar het negatieve in de mens, maar dat je probeert om mogelijkheden te creëren bijv. met een  gegeven wat iemand als lastig of moeilijk ervaart. Het is uiteindelijk niet de bedoeling om iemand te  veranderen maar juist dat iemand ervaart meer zichzelf te worden. Het is beter dat iemand zichzelf  herkent in de horoscoop dan dat hij op totaal nieuwe dingen stuit.

New age

- Nous is niet op New age gericht. Alles wat met religie en het volgen van goeroeste maken  heeft, beschouwt Nous uiteindelijk als het loslaten van jouw eigen identiteit en bemoeilijkt dus jouw  weg om jezelf te worden. Religie en/of geloven in andere hoge machten ziet Nous als iets voor in de  privé-sfeer. Hierdoor heeft iedereen het recht om zijn eigen Godsbeeld te handhaven. Doelstelling

- Het uiteindelijke doel is tweeledig. 1) Je leert de astrologische taal begrijpen. 2)Het draagt ertoe bij dat je je vrijer en meer tevreden met jezelf kan gaan voelen. Aanmelding en kosten

- Als bovenstaande je aanspreekt, geef je dan op tijd op. Inschrijven kan per mail mits jouw eigen telefoonnummer erbij vermeld staat. Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro.

Tijdstip lessen

- De lessen worden meestal in de avond gegeven van 20.00 uur tot 22.00 uur. Elk blok bestaat uit 15 lessen.  Het is eventueel, bijvoldoende belangstelling, mogelijk om overdag in  groepsverband lessen te volgen.